Myss Monique

The Woman, The Artist & The Icon
💋💋💋💋💋💋💋💋💋 #heavyglam #daily #manesociety #babyhairkilla #whereishernaturalmane #uarestaringrightatit #theperfectblend #texture #hi #mynameis #myssmonique #artisan #fashiondaily

💋💋💋💋💋💋💋💋💋 #heavyglam #daily #manesociety #babyhairkilla #whereishernaturalmane #uarestaringrightatit #theperfectblend #texture #hi #mynameis #myssmonique #artisan #fashiondaily